طبقه بندی مواد مخدر طبق کنوانسیون جهانی

نوشته شده توسط cargo
دسته بندی:

مخدر : فهرست زرد ۱۹۶۱

اپیات ها : Tilidine , Propiram , Fentanyl

تریاک و مشتقات تریاک : Morphine , Codeine

برگ کیاه کوکا و فراورده مشتق از آن : Cocaine , Ecogonine

 

روانگردان : فهرست سبز ۱۹۷۱

توهم زاها : MDMA , LSD

محرک ها : Amphetamine , Methamphetamine , Methamphetamine

مضعف ها : Benzodiazepines , Barbiturates , Methylphenidate

 

مواد پیش ساز : فهرست قرمز ۱۹۸۸

سودافدرین ، ارگوتامین، سافرول و …

انیدرید استیک ، اسید سولفوریک، تولونن ، فنیل استیک اسید ، اسید کلریدیک، استن و …

دیدگاهتان را بنویسید